fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

2011-06-06 11:48 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 4047
Rada Miejska w Jedwabnem najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru na kolejną kadencję 2 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – do Sądu Rejonowego w Łomży.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Jedwabnem powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady Miejskiej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2/ jest nieskazitelnego charakteru;
3/ ukończył 30 lat;
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5/ nie przekroczył 70 lat;
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika;
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępczości i wykroczeń;
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6/ duchowni;
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej;
9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
- prezesi sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Jedwabne.

Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
3/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Jak zgłaszać kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, wzór karty zgłoszenia dostępny jest na:
1) na stronie internetowej: www.ms.gov.pl
2) na stronie internetowej gminy: www.jedwabne.pl
3) w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, pokój nr 12.

ZałącznikiKto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

  1. Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wydawania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  2. Koszt opłaty za wydawanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje dodatkowe

  1. Rada Miejska w Jedwabnem zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
  2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

  1. Przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem).
  2. Złożyć w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pok. Nr 12, w godzinach pracy Urzędu (730-1530), od poniedziałku do piątku

    w terminie do 30 czerwca 2011 r.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem