fb youtube
Strona główna Informacje praktyczne

Deklaracja dostępności

2020-09-23 13:28 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 7088

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Urząd Miejski w Jedwabnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://jedwabne.pl

Data publikacji: 2020-09-23

Data aktualizacji: 2024-03-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pliki PDF, DOC itp. redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio
w serwisie.

Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową,

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

widoczny fokus,

wyróżnienie odnośników.

 

Deklarację sporządzono w dniu: 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Górski,  promocja@jedwabne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (86) 2172040 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  2. Do budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  3. Wejście główne jest przystosowane do wjazdu osoby na wózku inwalidzkim, posiada niskie progi.
  4. Na parterze budynku znajduje się kancelaria ogólna, której pracownik skontaktuje petenta z konkretnym urzędnikiem i poprosi przyjęcie osoby zainteresowanej.
  5. Od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z ta ustawą osoba uprawniona będąca osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadająca trudności w komunikowaniu się (niesłyszący lub głuchoniemy) powinna zgłosić chęć skorzystania z tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed załatwianiem sprawy w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 86 2172040 (sekretariat) lub pisemnie w dowolnej formie. Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej. Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo
    w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem