fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-08-07 13:33 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2493
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz. 755 i 836).

Celem programu „Karty Dużej Rodziny” jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, wspieranie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. W Polsce jest 3,4 mln osób w 626,8 tys. rodzinach z 3 i więcej dzieci.Wydawanie Karty Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej i finansowane ze środków budżetu państwa.W programie uczestniczą instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów, a także inne podmioty przystępujące do programu, po podpisaniu stosownej umowy z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego lub z wojewodą.W związku z realizacją zadania Wojewoda Podlaski w dniu 28 lipca 2014 r. podpisał z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej porozumienie, na podstawie którego upoważniony został do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary oraz świadczone usługi. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie programu nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych (naklejki z ww. znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny dostarczy MinisterstwoPracy i Polityki Społecznej). Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu. Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i PolitykiSpołecznej (www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia).

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji przystąpienia doprogramu, (dostępnej tutaj, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować) oraz odesłania na adres: bok@bialystok.uw.gov.pl. Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem, co pozwoli na realizację programu.Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.uw.gov.pl.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem