fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

OGŁOSZENIE

2014-06-18 10:03 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3026
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399.) Burmistrz Jedwabnego przypomina
o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej umowy na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Przepis art. 6 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów i nieczystości ciekłych przez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Jedwabne.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi wypełnia znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny. Karze tej podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie Jedwabne. Postępowanie we wskazanych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem mają prawo do przeprowadzenia szczegółowej kontroli wyszczególnionych podmiotów, w związku z powyższym przypominam o spełnieniu ww. obowiązku.

Z poważaniem

Burmistrz Jedwabnego

Krzysztof Ryszard Moe


logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem