fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

OGŁOSZENIE

2014-02-11 09:04 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2509
wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014

Burmistrza Jedwabnego

z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam, że w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku został wyłoniony następujący oferent wraz z wysokością przyznanych mu środków publicznych:

Miejsko – Gminny Klub Sportowy „VICTORIA” w Jedwabnem - przyznana kwota dotacji: 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2

Środki na dotację, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Gminy Jedwabne
na 2014 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej WWW.jedwabne.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem