fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

OGŁOSZENIE

2014-01-27 12:48 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2491
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z Zarządzeniem Nr 11/2014 Burmistrza Jedwabnego z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabnem w 2014 roku, zaprasza się osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy złożyć w terminie do dnia 3 lutego 2014 r., do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu znajdującym się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Jedwabnego

Marta Laszczkowska

Sekretarz gminy

Jedwabne, dnia 27.01.2014 r.

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem