fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2023-09-08 12:52 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1658

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

Wywiązując się z nałożonego obowiązku Gmina Jedwabne przygotowała ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedwabne, które należy dokładnie wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, pok. nr 22, pocztą tradycyjną na adres Urzędu, bądź przesłanie skanu ankiety na adres: odpady@jedwabne.pl lub inwestycje@jedwabne.pl w terminie do 31 października 2023. Do ankiety należy dołączyć kserokopie zawartej umowy oraz paragon/fakturę za wywóz nieczystości ciekłych.

 Należy podkreślić, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług firm, które posiadają stosowne zezwolenie Burmistrza Jedwabnego na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Aktualny wykaz dostępny jest na stronie internetowej BIP gminy pod adresem: http://www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=1928

W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które nie złożą powyższej ankiety do tut. Urzędu w ww. terminie.

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem