fb youtube
Strona główna Oświata

WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

zdjęcia artykułu 4
2023-09-04 09:13 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 604
Foto

W lipcu br. odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. W wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych, egzamin zdało 3 nauczycieli, którzy otrzymali na tę okoliczność stosowne zaświadczenia.

Burmistrz Jedwabnego Pan Adam Mariusz Niebrzydowski przekazał akty mianowania nauczycielom pracującym w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w zdobywaniu kolejnego stopnia  awansu zawodowego. 

Zgodnie z zapisem art. 15 ustawy Karta Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele złożyli ślubowanie potwierdzając je podpisem według  następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić  i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie zakończyło się słowami: „Tak mi  dopomóż Bóg”

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem