fb youtube
Strona główna Oświata

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2022/2023

zdjęcia artykułu 1
2022-08-10 14:01 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1329
Foto

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w terminie od 1 do 15 września 2022 r.

Kto może otrzymać?
• Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.).

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:

• zakup podręczników od sierpnia 2022r.,
• pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2022r. do czerwca 2023r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
• abonament internetowy od września 2022r. do czerwca 2023r.,
• bilety za dojazdy do szkoły od września 2022r. do czerwca 2023r..

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Zaświadczenie o wysokości:
- dochodu netto z zakładu pracy
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS - funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• Zaświadczenie, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia lub decyzja z MOPS  otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowym,
• Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny określony zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (1 h x 345zł).
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2021r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem