fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego PN

2022-03-14 14:02 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1010

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonych w dniu 10 marca 2022 r. przez Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego pisemnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego PN.

Termin na złożenie ofert do przetargów o nr 1/2022 – 32/2022 upływa o godz. 14.00 dnia 21 marca 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 marca 2022 r. W związku z trwającym stanem epidemii otwarcie ofert nastąpi bez bezpośredniego udziału oferentów. Jednakże każdy z oferentów, oraz inne osoby zainteresowane, będą mogły obserwować czynności komisji przetargowej, związane z otwarciem przetargu i otwarciem ofert poprzez transmisję na żywo dostępną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biebrzańskiego Parku Narodowego pod linkiem https://www.bip.biebrza.org.pl/1141,transmisje

Szczegółowe informacje odnośnie godzin otwarcia ofert znajdują się w Ogłoszeniach o przetargach.

Nigdy nie brałeś udziału w przetargach i obawiasz się skomplikowanych procedur? Oto kilka kroków, które Ci w tym pomogą!

1. Znajdź odpowiadający Ci przetarg Pod instrukcją znajduje się mapa z orientacyjną lokalizacją gruntów z poszczególnych przetargów.

Następnie zapoznaj się z interesującymi Cię ogłoszeniami o przetargach.

Znajdziesz je w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi bądź na tablicy ogłoszeń w siedzibie BbPN.

Sprawdzisz tam treść ogłoszenia o przetargu, a w tym m.in. opis przedmiotu przetargu, warunki udziału oraz wymagane dokumenty.

2. Zapoznaj się z dokumentacją przetargową Dokumentacja przetargowa zawiera wiele istotnych informacji, takich jak: • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących we władaniu Biebrzańskiego PN to pełen opis warunków udziału, wymaganych do złożenia dokumentów oraz wysokości żądanego wadium

• Szczegółowy opis przedmiotu przetargu – np. powierzchnia działki podlegająca wydzierżawieniu, kategoria użytkowania gruntu

• Mapy poglądowe kompleksów przeznaczonych do dzierżawy wraz z wytycznymi dotyczącymi wykonywania działań ochronnych oraz granice kompleksów w postaci plików wektorowych

• Projekt umowy dzierżawy z załącznikami - zawiera opis zobowiązań Dzierżawcy i Wydzierżawiającego na etapie realizacji umowy. Wedle tego wzoru zostanie podpisana umowa po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwróć uwagę nie tylko na swoje obowiązki, ale również zapisy związane z karami umownymi oraz terminami.

• Oświadczenie oferenta

• Formularz ofertowy - najważniejszy dokument składany przez osoby/podmioty biorące udział w przetargu

3. Uzupełnij formularz ofertowy

Wzór formularza znajdziesz w dokumentacji przetargowej (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

4. Wnieś wadium

Ze względu na stan epidemii kasa w siedzibie BbPN w Osowcu-Twierdza jest nieczynna i nie przyjmuje wpłat wadium gotówką. Wszystkie wpłaty należy realizować przelewem na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w BbPN oraz numer/-yprzetargu/-ów, których to wadium dotyczy; terminem wpłaty wadium jest data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Parku. Pamiętaj, że wadium musi dotrzeć na wskazane konto przed upływem terminu składania ofert. Nawet minimalne opóźnienie będzie skutkowało odrzuceniem Twojej oferty.

5. Przygotuj dokumenty składane wraz z ofertą

Oprócz najważniejszego dokumentu jakim jest formularz ofertowy będziesz musiał złożyć:

• Oświadczenie (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) dotyczące akceptacji przez Ciebie wymaganych warunków udziału w przetargu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

• Dowód wpłaty wadium

• Decyzja o przyznanych płatnościach/dopłatach z ARiMR (pkt XIV pkt. 3 Ogłoszenia – Kryterium doświadczenie rolnicze), jeżeli oferent potwierdza swoje doświadczenie. Pamiętaj podpisać ją własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

6. Złóż ofertę

Tak jak w przypadku wadium, ofertę musisz złożyć w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie. Kopertę opisz zgodnie z poniższym wzorem:

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GRANICACH BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – PRZETARG NR …../2022” Nie otwierać przed dniem 25.03.2022 r. przed godziną…….”

Pamiętaj o wpisaniu numeru przetargu oraz godziny – zajrzyj do pkt. XII ust. 1 poszczególnych ogłoszeń. Każdy z przetargów ma ustaloną indywidualną godzinę otwarcia ofert. Sposób doręczenia oferty jest dowolny, możesz wysłać ją za pośrednictwem kuriera lub złożyć w okienku podawczym przy wejściu głównym w siedzibie Parku.

Pamiętaj, że w jednej kopercie nie może być więcej niż jedna oferta, tj. oferta dotycząca kilku przetargów. Pamiętaj, że zadeklarowanie w kryterium „Termin płatności czynszu” terminu 25 lutego, zobowiązuje Cię do płatności czynszu w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy w powyższym terminie. Wyjątek stanowi rok 2022 gdzie płatności dokonuje się w ciągu 21 dni od zawarcia umowy.

Dodatkowo dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w terminie do 30 listopada 2022 r., przy czym w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej (w pieniądzu) istnieje możliwość wpłaty zabezpieczenia w dwóch ratach (każda po 50% wysokości wymaganego zabezpieczenia):

a) I ratę należy wnieść w terminie do 30 listopada 2022 r.,

b) II ratę w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Dzierżawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania? Poniżej wskazane osoby udzielą informacji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00:

1. W zakresie przetargów o nr 1/2022 – 30/2022:

• Urszula Biereżnoj-Bazille lub Marlena Bogdan w zakresie przedmiotu przetargu, tel. 86-211-9621, e-mail: urszula.biereznoj-bazille@biebrza.org.pl / tel. 85-738-3057, e-mail: marlena.bogdan@biebrza.org.pl

• Agnieszka Henel w zakresie merytorycznym dotyczącym zabiegów ochronnych zaplanowanych w ramach dzierżaw, tel. 85-738-3005, e-mail: agnieszka.henel@biebrza.org.pl

• Robert Kowalewski w zakresie procedury przetargu, tel. 85-738-3044 lub 600-825-630, e-mail: robert.kowalewski@biebrza.org.pl
2. W zakresie przetargów o nr 31/2022 – 32/2022:

• Adam Bernatowicz w zakresie przedmiotu przetargu, tel. 85-738-3049, e-mail: adam.bernatowicz@biebrza.org.pl

• Joanna Zawadzka w zakresie merytorycznym dotyczącym zabiegów ochronnych zaplanowanych w ramach dzierżaw, tel. 85-738-3043, e-mail: joanna.zawadzka@biebrza.org.pl

• Robert Kowalewski w zakresie procedury przetargu, tel. 85-738-3044 lub 600-825-630, e-mail: robert.kowalewski@biebrza.org.pl

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem