fb youtube
Strona główna Aktualności

Konkurs „COVID-19 - GMINA JEDWABNE SZCZEPIMY SIĘ”

zdjęcia artykułu 1
2021-08-18 10:55 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2185
Foto

Konkurs „COVID-19 - GMINA JEDWABNE SZCZEPIMY SIĘ” ma zachęcić mieszkańców i mieszkanki gminy Jedwabne do szczepień przeciw Covid-19.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wypełnienia ankiety internetowej, wypełnienie ankiety w formie papierowej bezpośrednio w punkcie szczepień zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem lub podczas organizowanych gminnych imprez promujących szczepienia przeciw Covid-19, jej umieszczenie w udostępnionej w tym celu kapsule i wrzucenie do specjalnie przygotowanego pojemnika „Serce na nakrętki” opatrzone logo Gminy Jedwabne oraz hasłem konkursu „COVID-19 - GMINA JEDWABNE SZCZEPIMY SIĘ”   

Na zwycięzców czekają nagrody.

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie? 


REGULAMIN KONKURSU „COVID-19 - GMINA JEDWABNE SZCZEPIMY SIĘ”

§ 1. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu „COVID-19 - GMINA JEDWABNE SZCZEPIMY SIĘ” jest Gmina Jedwabne reprezentwana przez Burmistrza Jedwabnego.
 2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 2094 ze zmianami).

§ 2. Adresaci konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które do 30 listopada 2021 r. wzięły lub wezmą udział w szczepieniu przeciwko COVID-19 oraz posiadają dokument potwierdzający przyjęcie obu dawek szczepionki w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki w przypadku szczepionki jednodawkowej oraz  wypełnią formularz zgłoszeniowy w konkursie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zameldowane na stałe lub czasowo na terenie Gminy Jedwabne.

§ 3. Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest promowanie szczepień przeciw Covid-19 wśród mieszkańców Gminy Jedwabne oraz zwiększenie zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19.

§ 4. Czas trwania konkursu

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w formie elektronicznej rozpoczyna się od dnia  umieszczenia ankiety na stronie internetowej organizatora, zaś w formie papierowej od dnia 29 sierpnia 2021 r. Zakończenie przyjmowanie zgłoszeń w dniu 30 listopada 2021 r. do godz. 23:59:59. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wymogów określonych w § 2 niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie formularza konkursowego, w tym udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte: „Dlaczego warto się szczepić?”. Odpowiedź będzie podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
 2. Zgłoszenie należy składać w terminie określonym w § 4.
 3. Formularze konkursowe dostępne są na stronie jedwabne.pl oraz w formie papierowej w punkcie szczepień, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
 4. Każdy uczestnik może złożyć jeden formularz konkursowy.

§ 6 . Zasady wyłaniana i nagradzania zwycięzców

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Jedwabnego, która dokona weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie oraz wyboru zwycięzców.
 2. Komisja Konkursowa składa się z Przewodniczącego Komisji oraz co najmniej 2 członków Komisji.
 3. W konkursie wezmą udział wszystkie osoby, które we wskazanym wyżej terminie prawidłowo wypełniły formularz. Po wyłonieniu zwycięzców organizator konkursu poprosi ich o przekazanie zaświadczenia potwierdzającego pełne zaszczepienie. W przypadku, jeśli laureat którejś z nagród nie spełni warunków określonych w regulaminie konkursu, nagroda przekazana zostanie osobie z listy rezerwowej.
 4. Komisja Konkursowa oceni odpowiedzi, które zostały udzielone w konkursie, a spośród najciekawszych wyłoni zwycięzców.
 5. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody – urządzenia medyczne pomocne w profilaktyce zdrowotnej, m.in. zegarki-smartwatch, ciśnieniomierze, termometr bezdotykowy.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Wyniki konkursu oraz nagrodzone odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Jedwabne.
 8. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie.
 9. Odbiór nagród nastąpi osobiście lub poprzez osobę upoważnioną pisemnie, w ustalonym wcześniej terminie.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO” jest Urząd Miejski w Jedwabnem, reprezentowany przez Burmistrza Jedwabnego, ul. Żwirki
  i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miejsce zamieszkania.
 3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Uczestnik konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika przed zakończeniem konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody.
 9. Inspektorem ochrony danych jest Zbigniew Gryglik, e-mail: zg@4lomza.pl
 10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 8. Prawa autorskie

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi na zadanie konkursowe będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, następuje przeniesienie przez powiadomionych zwycięzców na Gminę Jedwabne majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi odpowiedziami na zadanie konkursowe bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, oraz publikacji odpowiedź na zadanie konkursowe dowolną techniką – w tym w formie wypowiedzi pisemnej, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi na zadanie konkursowe w każdy inny sposób, w szczególności udostępniania publicznie w dowolny sposób tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w celu informowania o odbytym konkursie oraz w celu promocji Gminy Jedwabne.
 3. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich odpowiedzi na zadanie konkursowe – zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora ani do nabywcy praw autorskich (Gminy Jedwabne).
 4. Uczestnik, w terminie i na zasadach ustalonych z Organizatorem, zobowiązany jest to zawarcia odrębnej umowy przenoszącej prawa autorskie na rzecz Gminy Jedwabne, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli zawarcie umowy będzie konieczne dla prawidłowej realizacji przeprowadzanego konkursu oraz nabycia praw do rozporządzania powstałym utworem.

§ 9. Uwagi końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności, mogących mieć wpływ na prawidłowe przeprowadzenie konkursu.
 2. Przystąpienie do konkursu poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza konkursowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konkursu.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej jedwabne.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.
 4. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na adres Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, na piśmie. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora.
 5. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest decyzją ostateczną.
 6. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają ocenie, ani reklamacjom.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem