fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2020-10-27 08:35 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1700

Wraz z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku nastąpiły ważne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Wynika to ze wskazanej zmiany ustawy, w której odgórnie nałożono na gminę obowiązek dostosowania przepisów. Segregacja odpadów nie jest już kwestią wyboru, a za lekceważenie ustawy płacimy wszyscy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. postawiła przed samorządowcami i mieszkańcami gminy nowe wyzwania. Nieznajomość nowych przepisów przez mieszkańców naszej gminy mocno odbija się na kieszeni podatników, dlatego zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi założeniami zmienionej ustawy.

Wszyscy obowiązkowo segregują śmieci.  Od chwili wejścia w życie nowych przepisów wszystkich obejmuje obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na frakcje (m.in. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady opakowaniowe wielomateriałowe). Nie ma już możliwości wyboru - segregować i płacić mniej, czy godzić się na wyższą opłatę za wywóz i gospodarowanie odpadami. Ponadto gmina  ma obowiązek kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązkowej selektywnej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie będzie realizowany, gmina naliczy opłatę podwyższoną, która będzie od dwóch do czterech razy wyższa od opłaty podstawowej (jak wskazuje ustawa). Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak prowadzenia selektywnej zbiórki, są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Wymagane poziomy odzysku.  Ustawa zmienia sposób obliczania wskaźnika odzysku i recyklingu, do osiągnięcia którego zobowiązane są gminy. Niespełnienie tego warunku wiąże się z możliwością nałożenia na gminę dużych kar finansowych. W konsekwencji przełoży się to na wysokość opłat i trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele związane z ochroną środowiska.

Osiągnięte poziomy [%] przez gm. Jedwabne na przestrzeni lat w 2016 r, 2017 r, 2018 r, 2019 r.

 

Mniej śmieci to niższa opłata.  Nowelizacja zakazuje gminom ryczałtowego rozliczania się z firmami odbierającymi śmieci. Wypłata będzie możliwa m.in. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do przetworzenia. W związku z tą zmianą należy jak najszybciej zadbać o uporządkowanie miejsc gromadzenia odpadów - powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, najlepiej dodatkowo monitorowane. Pozwoli to uniknąć mieszania odpadów wytworzonych przez mieszkańców wspólnoty z innymi odpadami, a także na weryfikację poprawności selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców.

Terminy składania deklaracji.  Właściciel nieruchomości pierwszą deklarację jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych - właściciel nieruchomości składa nową deklarację (np. zgony, urodzenia, przeprowadzka, zmiana właściciela nieruchomości itp.), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Ponadto ustawodawca wprowadza odpowiedzialność karną za niezłożenie deklaracji.

Odpowiedzialność zbiorowa.  Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej obarczona jest odpowiedzialnością zbiorową. Jest to duże wyzwanie dla przedstawicieli zarządów, wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności dla samych mieszkańców. W tego typu zabudowie pojemniki są wspólne, a wystarczy, że chociaż jeden z sąsiadów wyłamie się z obowiązku selektywnej zbiórki - wtedy wszyscy mogą zapłacić więcej.

 

UWAGA FIRMY!

Prosimy o zawieranie umów na odbiór odpadów z działalności z przedsiębiorcami, którzy wpisani są do naszego rejestru działalności regulowanej. Obecnie prowadzone są działania kontrolne firm, które mają na celu uszczelnienie systemu śmieciowego. Informujemy również, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej – tym samym niedopuszczalne jest wystawianie odpadów pochodzących z działalności w terminie odbioru odpadów komunalnych pochodzących od osób fizycznych !!! Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien wystawiać takie odpady zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla FIRM. W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie gminy Jedwabne zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Pozbywanie się nieczystości w sposób niezgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi wypełnia znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny.

Ustawodawca wprowadził również inne regulacje w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie, m.in.:

- usuwa regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych i podział na regiony, w ramach których w myśl starych przepisów odbywa się zagospodarowanie odpadów,

- rozszerza listę odpadów oraz uściśla zasady ich zbierania przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- przewiduje ulgi za kompostowanie bioodpadów w domach jednorodzinnych,

- wprowadza nowe obowiązki na wspólnoty mieszkaniowe i zarządy. Na właścicielach nieruchomości (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) spoczywa obowiązek utrzymanie worków lub pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie miejsc gromadzenia tych odpadów.

 

Wymienione najważniejsze zmiany, wprowadzone znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmuszają do podjęcia radykalnych i znaczących zmian. Adaptacja do nowych przepisów wymaga wspólnego wysiłku, zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz gminy. Sama zmiana przepisów niestety nie wystarczy. Oprócz tego muszą się przede wszystkim zmienić nasze nawyki. Przede wszystkim ważna jest prawidłowa segregacja odpadów, która w obecnej chwili nie jest na wystarczającym poziomie. Jeżeli nie będziemy prawidłowo segregować odpadów – będziemy płacić coraz więcej. Ograniczmy również wytwarzanie odpadów zgodnie z zasadą ,,Zero Waste” zgodnie z którą powinniśmy starać się generować jak najmniej odpadów, odpowiedzialnie je produkować, konsumować, ponowne wykorzystywać i odzyskiwać wszystkie możliwe produkty, opakowania i materiały bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska co ma również przełożenie na ekonomię i tym samym – mniejsze rachunki za śmieci. Obowiązkowa segregacja odpadów wymaga systematyczności, ale prowadząc ją rzetelnie oszczędzimy podwójnie - nie narazimy się na kary i przyczynimy się do ochrony środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem. Prosimy o nie wywożenie odpadów  do lasów/miejsc tzw. dzikich wysypisk! Myślisz że zapłacisz mniej za śmieci? – wręcz przeciwnie! – rekultywacja takich dzikich działek również pokrywana jest z naszej kieszeni – z pieniędzy podatników! Ponadto informujemy, iż miejsca w szczególności narażone na zaśmiecanie są odpowiednio oznaczone o zakazie wywożenia odpadów oraz o fakcie, że są monitorowane – osoby przyłapane na takim procederze czeka niemiła niespodzianka.

Mając na uwadze nasze wspólne dobro - starajmy się dbać o naszą piękną okolicę poprzez dbanie o nasze środowisko.

Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem