fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

2020-04-06 12:25 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1321

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020–2021.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
1.    wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
2.    środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami tj.:
1.    Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
2.    Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
3.    Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
4.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku
15–027 Białystok ul. Ogrodowa  10
tel. 085/743 58 41 w 27, 23, 22


Osoby do kontaktu z WFOŚiGW w Białymstoku:
Izabela Grygorczuk (85) 749–94–93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Justyna Romanowska (85) 749–94–85 jromanowska@wfosigw.bialystok.pl
Joanna Kulbacka (85) 749–94–75 jkulbacka@wfosigw.bialystok.pl

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem