fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Nabór na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie gminy Jedwabne

2020-02-20 14:16 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1412

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie gminy Jedwabne. Praca na umowę o pracę w okresie od  ( 01 marca 2020 do 31 sierpnia  2020r.) Stanowisko pracy będzie współfinansowane w ramach projektu pn.: „Jedwabieńska Świetlica Środowiskowa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .

  1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.
  2. Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z świetlicy.
  3. Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem, wyposażeniem
  4. Współpraca z koordynatorem projektu.

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica Środowiskowa  , mieszcząca się w MGOK w Jedwabnem

5.Wymagane kwalifikacje:

  1. wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
  2. co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany  co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

- osoba ubiegająca się o w/w stanowisko nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

- wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytuły egzekucyjnego,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Wymagane dokumenty:

− życiorys(CV),

− kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje

– potwierdzone za zgodność z oryginałem,

 − kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

− oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

− oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

− oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

− dokumenty aplikacyjne:

 CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Termin i miejsce składania ofert: Od 21.02.2020 r do 28.02.2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem  ul. Żwirki i Wigury 3

                          

                                                                Marzena Elżbieta Grądzka

                                                                                                                                                                                Kierownik

                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                w Jedwabnem

                                                               

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem