fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Informacja o aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i oczyszczalni przydomowych

2019-10-10 11:44 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1537

I N F O R M A C J A

dla mieszkańców gminy Jedwabne

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
i oczyszczalni przydomowych

 

Urząd Miejski w Jedwabnem  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.1579
z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  1. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych mających na celu opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnych,
  2. zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości i sposobu ich opróżniania
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez wścieli nieruchomości
    i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, za pośrednictwem Sołtysów wsi oraz Radnych zostały rozdane ankiety w celu uaktualnienia prowadzonej przez tut. Urząd ewidencji, którą gmina  zobowiązana  jest prowadzić na  podstawie zapisów  ww. ustawy. Ponadto dane zawarte
w wyszczególnionej ankiecie są niezbędne do sporządzenia sprawozdań oraz innych celów statystycznych.

Prosimy Mieszkańców Naszej Gminy o rzetelne podejście do sprawy i przekazanie wymaganych informacji poprzez wypełnienie druku ankiety i przekazanie go Sołtysom wsi, Radnym lub przedłożenie ich do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr. 13 lub 22.

Ponadto informujemy, iż przedsiębiorstwami, które świadczą usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbioru nieczystości ciekłych i tym samym posiadają uprawnienia do podpisania umowy z mieszkańcami gm. Jedwabne w ww. zakresie są:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne, (zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) tel.: 862172219
  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych) tel. 804204204       

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem