fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest

2019-01-22 14:43 | Opublikował: Edyta Krystowczyk | Ilość wyświetleń: 1813

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Burmistrzowi Jedwabnego corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.
W „Informacji o wyrobach zawierających azbest” określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej Burmistrzowi Jedwabnego, a osoby prawne Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, którą właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości przechowują łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej.
Informację (druk do pobrania na stronie internetowej lub w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, pokój nr 6) należy wypełnić i dostarczyć do tut. Urzędu (pokój nr 6) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem