fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

OGŁOSZENIE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2016-05-24 11:10 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2475
W związku z organizacją festynu Dni Jedwabnego w dniach 15–17 lipca 2016 roku odbywających się na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem przy ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne M-GOK zaprasza do składania ofert na DZIERŻAWĘ CZĘŚCI TERENU CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRZEDAŻY PIWA w dniach 15–17 lipca 2016 roku.
Przedmiotem dzierżawy będzie część działki numer 1284/5 oznaczona kolorem czerwonym na zał. rysunku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego z dopuszczeniem możliwości sprzedaży piwa zwanym ( dalej w skrócie „ogródek piwny”)

Opis przedmiotu oferty:

 1. Dzierżawa części tj. 750 m 2 działki numer 1284/5 oznaczonej kolorem czerwonym na zał. rysunku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego z dopuszczeniem możliwości sprzedaży piwa w dniach 15-17 lipca 2016 roku.
 2. Organizator dysponuje terenem obejmującym przedmiot dzierżawy.

 

Oferta powinna zawierać: 

 

 • Wypełniony załącznik „Ogródek piwny” z podaną łączną kwotą brutto na rzecz organizatora za dzierżawę terenu za cały okres tj. 15–17.07.2016 r.
 • Dokładny wykaz urządzeń do posadowienia/ koncepcja zagospodarowania terenu
 • Opis podobnych realizowanych wydarzeń
 • Aktualne zezwolenia wymagane w ramach prowadzonej działalności
 • Poświadczona kopia polisy ubezpieczeniowej obejmującej prowadzoną działalność gospodarczą

Sposób dostarczania ofert:

Ofertę na obsługę ogródka piwnego wraz z wypełnionym załącznikiem 1 /Ogródek piwny/ należy składać do dnia 20 czerwca 2016 r. do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Ogródek piwny” na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

 1. Piękna 8, 18-420 Jedwabne,

Tel. (86) 2172124

Organizator informuje, że oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Nadanie przesyłki poleconej przed dniem upływu terminu składania ofert uważa się dochowanie terminu.

Zakres oferty:

 1. Kompleksowe ustawienie i wygrodzenie, przygotowanie oraz obsługa „ogródka piwnego” w tym terenu przy M-GOK - parasolami z ławo-stołami w dniach 15-17 lipca 2016 r.
  na terenie ściśle określonym przez Organizatora, którego granice określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Sprzedaż usług gastronomicznych wraz ze sprzedażą napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych- wyłącznie piwa. Sprzedaż napojów bezalkoholowych w ogródku piwnym /bez wyłączności/
 2. Zapewnienie minimum 200 miejsc siedzących za stołami pod zadaszeniem (namioty lub parasole).
 3. Rozstawienie parasoli i ławo-stołów na terenie obok budynku M-GOK – w miejscu zgodnym z załącznikiem
 4. Dostarczenie i rozłożenie ławo-stołów pod namiotem wielopowierzchniowym.
 5. Całkowite wygrodzenie własnymi płotkami ochronnymi ogródka piwnego.

6.Ustawienie ogródka w wyznaczonym miejscu nadzorować będzie przedstawiciel Organizatora według ścisłych wytycznych organizatora.

 1. Ustawienie własnych namiotów mało-powierzchniowych dla uczestników imprezy w ogródku piwnym.
 2. Sprzątanie terenu w okresie trwania dzierżawy.

Informacje dodatkowe

 1. Wybrany oferent otrzyma wyłączność na organizację ogródka piwnego w wyznaczonym miejscu.
 2. Organizator imprezy wyraża zgodę na rozstawienie stoiska tylko i wyłącznie - ogródka piwnego wymienionego w formularzu ofertowym. Pozostałe stoiska niewymienione
  w formularzu ofertowym będą niezwłocznie usuwane z terenu ogródka oraz imprezy.
  W szczególności dotyczy to stoisk asortymentowo niezwiązanych z wymienionym formularzem ofertowym.
 3. Po stronie oferenta leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń oraz pozwoleń na sprzedaż piwa oraz innych zezwoleń obowiązujących w kraju w zakresie własnej działalności. 4. Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, worków na śmieci w czasie i po każdym dniu imprezy.
 4. Ceny sprzedaży produktów piwnych oraz napojów ustala oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.
 6. Organizator nie zapewnia ochrony sektorów piwnych. Oferent w własnym zakresie zapewnia ochronę w ogródka piwnego.
 7. Oferent jest zobowiązany do posiadania:
 • sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych z aktualnymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami BHP minimum
 • 50 mb przewodu elektrycznego spełniającego normy niezbędne dla zasilania urządzeń związanych z prowadzoną działalnością oraz posiadania odpowiedniej rozdzielni prądu
 1. Koszt zapewnienia dostawy mediów, w szczególności podłączenia do sieci energetycznej spoczywa po stronie oferenta.
 2. Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez siebie urządzeń i za ewentualne szkody wywołane przez urządzenie oraz z tytułu świadczonej usługi.
 3. Organizator nie odpowiada za sprzęt i mienie oferenta w szczególności kradzież jego sprzętu i wyposażenia, jego uszkodzenie lub inne zdarzenia, zaistniałe przed w trakcie lub po imprezie.
 4. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie prawo:
 5. zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia złożonych ofert;
 6. ogłoszenia nowego zaproszenia;
 7. zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia
 8. Organizator informuje, iż ogródek piwny nie będzie przenoszony w inne miejsce w czasie imprezy np. ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 9. O wyborze oferty decyduje kryterium ceny – 100%. O wyniku zapytań ofertowych oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
 10. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu dzierżawy po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Jadwiga Bekus tel. 86 2172 124.
 11. Postępowanie może być unieważnione z ważnych powodów.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM

 Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazania telefonicznie, lub pisemnie). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy wybranego przez organizatora oferenta zgodnej z załączonym projektem i w podanym terminie /po jego upłynięciu/ wyznaczony oferent traci możliwość podpisania umowy,
 a organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na obsługę „Ogródka Piwnego”

Oferenci związani są treścią oferty w terminie minimum dwudziestu dni od dnia złożenia oferty.

W przypadku pytań lub wątpliwości, w tym celem zapoznania się z tekstem projektu umowy dzierżawy  prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (86) 2172124

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem