fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

2016-05-17 09:15 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 1978
ZARZĄDZENIE Nr 37/2016
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2016 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam, że w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2016 roku został wyłoniony następujący oferent wraz z wysokością przyznanych mu środków publicznych:
Miejsko – Gminny Klub Sportowy „VICTORIA” w Jedwabnem - przyznana kwota dotacji: 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
§ 2
Środki na dotację, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Gminy Jedwabne
na 2016 rok.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej WWW.jedwabne.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem