fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE

zdjęcia artykułu 3
2016-01-25 10:02 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 5450
Foto
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn zm.) Gmina Jedwabne od 1 lipca 2013 roku objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Oznacza to, że Gmina ponosi koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem tych odpadów, jak również prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem systemu. Z mocy prawa gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast nieruchomości niezamieszkałe mogą pozostać poza systemem.

WAŻNE TERMINY!

Do 30 marca 2013 roku właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Jedwabne zobowiązany był złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji mających wpływ
na wysokość należnej opłaty ww. składa nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Od 01 lipca 2013 roku mieszkańcy gminy bezpośrednio (lub poprzez zarządców nieruchomości) wnoszą bez wezwania co kwartał z możliwością comiesięczną opłatę
za gospodarowanie odpadami gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem (numer konta: BS JEDWABNE 61875200060000102320000020) na podstawie złożonych deklaracji.

1) za miesiąc styczeń, luty i marzec - do 15 kwietnia każdego roku;
2) za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec - do 15 lipca każdego roku;
3) za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień - do 15 października każdego roku;
4) za miesiąc październik, listopad i grudzień – do 15 grudnia każdego roku;
z możliwością opłaty comiesięcznej

• Opłata miesięczna od jednego mieszkańca, bez względu na ilość wytworzonych odpadów, wynosi 9,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą segregowane lub 14 zł od osoby, jeżeli odpady nie będą segregowane. Ustala się również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi od gospodarstwa domowego 5cio osobowego i większego w wysokości 70 zł miesięcznie jeżeli odpady nie będą segregowane, natomiast opłata za odpady segregowane wytwarzane w gospodarstwie 5cio osobowym i większym wynosi 45 zł.

• Wyłoniona w przetargu firma świadcząca usługę odbioru nieczystości stałych zobowiązana jest do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki na segregowane odpady komunalne oraz do wyposażenia w pojemniki na zmieszane odpady komunalne dla osób, które zgłosiły takowe zapotrzebowanie. W zależności od ilości osób zamieszkałych (według złożonej przez osobę zamieszkałą na nieruchomości deklaracji) będą to pojemniki 120 l. (dla nieruchomości, którą zamieszkuje 6 osób włącznie), lub 240 l., którą zamieszkuje powyżej 6 osób)

Wykonawca, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedwabne dostarcza do każdej nieruchomości zamieszkałej worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jak segregować śmieci?

WOREK ŻÓŁTY

- tworzywa sztuczne
- opakowania wielomateriałowe
- drobny metal

WOREK ZIELONY

- szkło bezbarwne i kolorowe

WOREK NIEBIESKI

- papier, makulatura

POJEMNIK na ODPADY ZMIESZANE i BIOODPADY

- butelki typu PET

- butelki po chemii gospodarczej (środki czystości, płyny do prania, środki do pielęgnacji ciała)

- opakowania po żywności np. opakowania po sokach, mleku, plastikowe kubki po jogurtach,

- puszki metalowe po żywności, napojach, karmie dla zwierząt

- czysta folia budowlana i opakowaniowa

- reklamówki, torebki, worki foliowe, siatki plastikowe

- drobny złom żelazny, z metali kolorowych, folie aluminiowe, zakrętki metalowe, kapsle itp.

- opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach

- opakowania po mrożonkach

· Pamiętaj zanim wrzucisz!

- Odkręć nakrętkę

- wyrzuć resztki produktów z opakowań

- zgnieć opakowanie

- kartony papierowe złóż płasko

- opakowania szklane

- białe i kolorowe butelki po:

* napojach

* sokach

* alkoholach

* żywności

- słoiki po dżemach i przetworach

- szklane opakowania po kosmetykach

· Pamiętaj zanim wrzucisz!

- do pojemników wrzucaj opakowania szklane bez zakrętek, kapsli, korków i zawartości

- gazety, czasopisma

- katalogi, prospekty

- papier szkolny, biurowy

- książki, zeszyty

- torebki papierowe

- tekturę i kartony

· Pamiętaj zanim wrzucisz!

- usuń wszystkie zszywki i elementy wykonane z plastiku lub metalu

- odpady kuchenne np. resztki owoców, warzyw, produktów mlecznych

- skorupki jaj

- odpady z ryb, mięsa,

- zepsuta żywność

- skorupki z orzechów

- fusy po kawie, herbacie, (razem z filtrem papierowym)

- kwiaty i pozostałości roślin

- ścięta trawa, chwasty

- liście

- drobne gałązki

- spady owocowe

- ziemię z doniczek

- ręczniki papierowe

- papier toaletowy

- artykuły higieniczne

- pieluchy jednorazowe

- chusteczki, serwetki

- popiół

- niedopałki papierosów

- zmiotki (śmieci)

- worki z odkurzacza

- opakowania po maśle (tłusty papier i zabrudzony papier)

- kości

- drobne odchody zwierzęce

Przeterminowane leki należy wydzielić z odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach i placówkach zdrowia na terenie miasta Jedwabne.

Zużyte baterie należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem lub do specjalistycznych pojemników znajdujących się Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.

Opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe, budowlano rozbiórkowe można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4.

Odpady wielkogabarytowe (meble, RTV, AGD) dodatkowo odbierane będą dwa razy w roku sprzed posesji

Uwaga! Popiół można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane!!!

  • Odpady komunalne odbierane są przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę według ustalonego przez wyszczególnioną wyżej firmę harmonogramu, który doręczono mieszkańcom oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu.

  • Organizowane są również dodatkowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Informacja o terminach zbiórki wyszczególniona jest w przekazanym przez firmę odbierającą odpady harmonogramie (dwa razy do roku). Ponadto w Gminie Jedwabne organizuje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne, czynny codziennie w określonych godzinach, w których mieszkańcy gminy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu wyselekcjonowane odpady zarówno wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
    i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia jak i zużyte opony, odpady zielone i popiół zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
    i porządku w gminie.

Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem