fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr 546/1 i 546/2 ulica Cmentarna w Jedwabnem

2021-07-01 14:32 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 621

Opis zapytania

 1. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr 546/1 i 546/2 ulica Cmentarna w Jedwabnem obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej:
 • Budowy parkingu ( 68 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc dla niepełnosprawnych);
 • Budowy drogi dojazdowej do parkingu;
 • Przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji z elementami projektowanego uzbrojenia;
 • Budowy oświetlenia miejsc parkingowych – lampy solarne;
 • Uzupełninia infrastruktury w nowe ławki i kosze na śmieci;
 • Organizacji ruchu – oznakowania pionowego i poziomego;
 • Budowy miejsca do gromadzenia odpadów stałych.

Szczegółowy zakres zadania określony został w wytycznych do projektowania stanowiących integralną część umowy oraz z w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Zakres zadania obejmuje:

2.1. Pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji,

2.2. Wykonanie badań geologicznych podłoża (2 otwory),

2.3. Opracowanie koncepcji,

2.4. Wykonanie w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę, zatwierdzającej przedmiotowy projekt oraz złożenie przedmiotowego wniosku,

2.5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji,

2.6. Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

 1. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie się odbywała zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących aktów prawnych.
 2. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych a w szczególności:
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018. poz. 799 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 124),
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1935),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),
 10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),
 11. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 12. a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Łomży w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie w Starostwie Powiatowym w Łomży,
 13. b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy,
 14. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach umowy przewidziane jest pełnienie 3 nadzorów autorskich) podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 projektu umowy:

10.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji:

 1. a) w zakresie używania,
 2. b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
 3. c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

10.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.

10.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.

 1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.
 3. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 1.12.2021 r. 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-     posiadać datę sporządzenia,

-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-     zawierać wartość oferty (netto i brutto),

-     określać termin wykonania zamówienia,

-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: burmistrz@jedwabne.pl, pocztą tradycyjną, kurierską lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 13 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2021r. do godz. 11.00.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.07.2021r.. o godz. 11.15 w pokoju nr 8 (sala narad).
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %.

 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszego zapytania projekt umowy (załącznik nr 1 do zapytania.).
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl