fb youtube
Gmina Prezentacje gminy Środowisko Gospodarka odpadami Informacje i edukacja

Działania informacyjne i edukacyjne

zdjęcia artykułu 6
2016-09-23 12:09 | Opublikował: Admin

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym Gmina Jedwabne w roku podjęła następujące działania informacyjno–edukacyjne dot. gospodarki odpadami komunalnymi:
- Burmistrz Jedwabnego jako przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Jedwabnem bierze udział w organizowanych spotkaniach/konwentach informacyjnych Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, przedstawicieli gmin i powiatu łomżyńskiego dotyczących wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Urząd Miejski w Jedwabnem cyklicznie prowadzi kampanię informacyjną polegającą na organizowaniu spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy Jedwabne, od 2013 roku spotkania przeprowadzono na całym terenie gminy,
- od lipca 2013 r. Urząd Miejski w Jedwabnem dystrybuuje materiały informacyjne promujące działania mające na celu segregację odpadów (np. ulotka – ,,Jak segregować odpady” – ulotka dostępna do pobrania poniżej).
- Urząd Miejski w Jedwabnem wydaje bezpłatną, ogólnodostępną gazetkę pn. ,,JEDWABNE WIADOMOŚCI”, w której to mieszkańcy są informowani o działaniach związanych z gospodarką komunalną, systemem gospodarowania odpadami w Gminie Jedwabne.
- za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na terenie Gminy Jedwabne corocznie prowadzona jest ogólnopolska kampania edukacyjną p.n. ,,Sprzątanie świata”. Udział możliwy po zgłoszeniu chętnych podmiotów do tut. Urzędu.
Mieszkańcy gminy Jedwabne na bieżąco informowani są w zwyczajowy sposób (tj. informacje na tablicach ogłoszeń, informacje przedstawiane na sesjach, komunikaty ogłaszane zarówno na stronie internetowej www. jedwabne.pl jak i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedwabne) o działaniach podejmowanych przez Gminę w związku z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )